0

உலகினை போல் வாழ வேண்டுமே உண்மை மட்டும் வாழ வேண்டுமே கனவுகள் கை கூட வேண்டுமே கொல்லும் கோபம் கூட வேண்டுமே எனக்கென புது பூமி வேண்டுமே தமிழ் தா…

உலகினை போல் வாழ வேண்டுமேஉண்மை மட்டும் வாழ வேண்டுமேகனவுகள் கை கூட வேண்டுமேகொல்லும் கோபம் கூட…