இனியும் நாம் இவர்கள் கண்ணீர் சிந்தவிட்டால் ஞாலம் அழிந்துவிடும். https://t.co/7YYVMERQFV

இனியும் நாம் இவர்கள் கண்ணீர் சிந்தவிட்டால் ஞாலம் அழிந்துவிடும். http://ift.tt/2iYoOJC Manoj (…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s